Správa majetku mesta Myjava, s. r. o.
Správa majetku Mesta Myjava, s. r. o.

Rezervácia tenisových kurtov

Postup rezervácie tenisových kurtov:

 1. Po odsúhlasení prevádzkového poriadku tenisových kurtov sa zobrazí ponuka termínov.
 2. Následne zvolíte konkrétny termín rezervácie a udelíte súhlas so spracovaním osobných údajov.
 3. V poslednom kroku vyplníte kontaktné údaje a vytvoríte rezerváciu. Na záver Vám bude zaslaný potvrdzovací mail, v ktorom bude uvedený PIN pre prípad potreby zrušiť rezervovaný termín.

Ak sa hráč, resp. hráči nedostavia na rezervovaný čas do 10 minút od začiatku plynutia rezervácie, tak prevádzkovateľ tenisových kurtov môže prenajať kurt novému hráčovi, pričom hráčovi, ktorý si pôvodne prenajali tenisový kurt, nebude vrátená zaplatená cena. 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

Tenisové kurty v športovom areáli Myjava

I.VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 1. Každý návštevník je povinný zoznámiť sa pri vstupe na tenisové kurty Mesta Myjava s týmto prevádzkovým poriadkom a dodržiavať jeho ustanovenia. 
 2. Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetky osoby zabezpečujúce prevádzku, ako aj pre osoby, ktoré sa nachádzajú a využívajú tenisové kurty na športovú činnosť resp. rekreačno-športovú činnosť. 
 3. Tenisové kurty sú určené výlučne pre tenis a trénovanie tenisu. 
 4. Prevádzkovateľom tenisových kurtov je Správa majetku Mesta Myjava, s. r. o. 
 5. Užívateľom sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestore tenisových kurtov (ďalej len „užívateľ“). 
 6. Hráčom sa rozumie osoba, ktorá aktívne hrá alebo trénuje tenis (ďalej len „hráč“). 

II. VSTUP DO PRIESTOROV AREÁLU 

 1. Vstup je povolený v čase prevádzkových hodín: 
  • Apríl, máj, september, október: 
   • pracovné dni okrem pondelka  15:00 - 19:00 hod., 
   • dni voľna - 10:00 - 19:00 hod.;
  • jún – august:
   • pracovné dni  okrem pondelka 15:00 - 20:00 hod.; 
   • dni voľna 10:00 - 20:00 hod. 
 2. Vstup na kurty mimo určených prevádzkových hodín je možné dohodnúť s prevádzkovateľom na tel. č. 0915 145 054.  
 3. Vstup a spôsobilosť využívať tenisové kurty z titulu zlého počasia alebo technického stavu povrchu ihriska posudzuje prevádzkovateľ. 
 4. Deťom do 6 rokov je povolený vstup len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov. 
 5. Po ukončení mimo prevádzkovej doby budú tenisové kurty uzamknuté. 

III. PRENÁJOM TENISOVÝCH KURTOV 

 1. Prenájom tenisových kurtov je možný v rezervačnom systéme prevádzkovateľa na webovej stránke: www.smmm.sk
 2. Cenník prenájmu kurtov je zverejnený na webovej stránke: www.smmm.sk a pri vstupe do areálu.  
 3. Vstup pre hráčov je na kurty možný po zaplatení v pokladni v Športovej hale Myjava.   
 4. Členovia Tenisového oddielu TJ Spartak Myjava a školy na území Mesta Myjava majú vstup na tenisové kurty zdarma, s povinnosťou rezervácie vstupu v rezervačnom systéme prevádzkovateľa na webovej stránke: www.smmm.sk
 5. Ak sa hráč, resp. hráči nedostavia  na rezervovaný čas do 10 minút od začiatku plynutia rezervácie, tak prevádzkovateľ tenisových kurtov môže prenajať kurt novému hráčovi, resp. hráčom, ktorí prejavia záujem o tento termín za vyššie uvedených podmienok, pričom hráčovi, resp. hráčom, ktorý si pôvodne prenajali tenisový kurt, nebude vrátená zaplatená cena. V prípade nepriaznivého počasia v rezervovanom čase má hráč, resp. hráči  nárok     na vrátenie peňazí alebo si môže po dohode s prevádzkovateľom tenisového kurtu vybrať náhradný termín. 
 6. Kľúče od tenisových kurtov návštevník obdrží po zaplatení v pokladni, ktoré po ukončení hracích hodín vráti späť do pokladne, resp. budú kurty sprístupnené službukonajúcim členom tenisového oddielu.   
 7. Po ukončení hry sú hráč, resp. hráči povinní upraviť po sebe povrch tenisového kurtu do pôvodného stavu podľa zásad údržby tenisových kurtov, ktoré sú umiestnené v priestoroch kurtov. 

IV. VYLÚČENIE Z NÁVŠTEVY AREÁLU 

 1. Do priestoru areálu majú zakázaný prístup všetky osoby, ktoré sú postihnuté akoukoľvek chorobou ohrozujúcou zdravie ostatných návštevníkov. 
 2. Zákaz vstupu platí aj pre osoby pod vplyvom alkoholu a drog.  
 3. Z areálu môžu byť vykázané osoby, ktorých návšteva by mohla dokázateľne narušiť poriadok, bezpečnosť a čistotu areálu a ich chovanie je v rozpore s mravnými a spoločenskými zásadami.  
 4. Z priestoru areálu môže byť vykázaný užívateľ, ktorý napriek napomenutiu poruší ustanovenia tohto prevádzkového poriadku alebo neuposlúchne pokyny službukonajúceho prevádzkového pracovníka tenisového kurtu.  
 5. Podľa povahy priestupku môže prevádzkovateľ požiadať o zakročenie príslušníkov policajného zboru.  
 6. Do areálu je zákaz vstupu so zvieratami a na akýkoľvek bicykloch a trojkolkách.   

V. PREVÁDZKOVÉ POKYNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV 

 1. Užívatelia sú povinní správať sa šetrne k zariadeniu a vybaveniu areálu.  
 2. Na tenisový kurt je pre užívateľov a hráčov zakázané vstupovať v nevhodnej obuvi (kopačky, topánky na podpätkoch,...)!  
 3. Každý užívateľ je povinný uhradiť škody ním spôsobené, ktoré by boli spôsobené jeho vinou, ako i na zdraví občanov, tak i na zariadení areálu a ostatných prítomných osôb.  
 4. Všetci užívatelia musia dbať o čo najväčšiu čistotu, neobťažovať svojim konaním a správaním ostatných návštevníkov a dbať o osobnú bezpečnosť. Za poranenia a úrazy, ktoré si užívateľspôsobí vlastnou neopatrnosťou alebo nedodržaním tohto prevádzkového poriadku nenesie prevádzkovateľ zodpovednosť.  
 5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za zničenie, odcudzenie a za akékoľvek znehodnotenie odložených vecí osôb, ktoré vstúpia do areálu.  

VI. V AREÁLI JE ZAKÁZANÉ 

 1. Chodiť do areálu mimo vstupu k tomu určenému, šplhať sa po oplotení, skákať z neho, preliezať.  
 2. Odhadzovať odpadky a znečisťovať priestory areálu.  
 3. Fajčiť v priestoroch areálu, brať so sebou ostré predmety, iné sklené veci, ktoré sa môžu rozbiť a tým spôsobiť zranenia.  
 4. Svojvoľne premiestňovať zariadenia areálu. 

Prevádzkový poriadok je platný od 3.4.2023.