Čo robiť po úmrtí?

Rady pre pozostalých


Pripravili sme pre Vás niekoľko stručných a užitočných informácii, ktoré Vám majú pomôcť zorientovať sa v ťažkej životnej situácii pri odchode Vášho blízkeho človeka do večnosti.


ÚMRTIE DOMA

 1. Bezodkladne treba kontaktovať pohotovosť (tel. číslo 112) a oznámiť úmrtie.
 2. Po dvoch hodinách od úmrtia vykoná privolaný lekár prehliadku zosnulého a vystaví List o prehliadke mŕtveho.
 3. Následne treba kontaktovať pohrebnú službu (nonstop číslo 0902 358 865 alebo 0902 394 393, 0911 344 234) ohľadom prevozu zosnulého z domu do Domu smútku, do chladiaceho zariadenia.
 4. Ďalší postup pri zabezpečovaní pohrebného obradu a cintorínskych služieb (napr. výber truhly, zabezpečenie termínu a obradnej siene, vybavenie pohrebných dokumentov) si pozostalí dohodnú individuálne s pohrebnou službou.

ÚMRTIE V NEMOCNICI ALEBO V ZARIADENÍ PRE SENIOROV

 1. Pracovník zariadenia oznámi úmrtie a poskytne pozostalým informácie potrebné k prevozu zosnulého.
 2. Nasleduje kontaktovanie pohrebnej služby (nonstop číslo 0902 358 865 alebo 0902 394 393, 0911 344 234) pozostalými.
 3. Pohrebná služba zabezpečí prevoz zosnulého do Domu smútku, do chladiaceho zariadenia.
 4. Ďalší postup pri zabezpečovaní pohrebného obradu a cintorínskych služieb (napr. výber truhly, zabezpečenie termínu a obradnej siene, vybavenie pohrebných dokumentov) si pozostalí dohodnú individuálne s pohrebnou službou.

ÚMRTIE NA INOM MIESTE ALEBO ÚMRTIE ZA NEZVYČAJNÝCH OKOLNOSTÍ

 1. Bezodkladne treba kontaktovať pohotovosť a políciu (jednotné tel. číslo 112) a oznámiť úmrtie.
 2. Lekár alebo policajt po vyhodnotení situácie kontaktujú zmluvnú pohrebnú službu, ktorá na ich náklady prevezie zosnulého na patológiu.
 3. Ak je to potrebné, polícia alebo lekár oznámia pozostalým úmrtie.
 4. Následne pozostalí kontaktujú pohrebnú službu (nonstop číslo 0902 358 865 alebo 0902 394 393, 0911 344 234).
 5. Ďalší postup pri zabezpečovaní pohrebného obradu a cintorínskych služieb (napr. výber truhly, zabezpečenie termínu a obradnej siene, vybavenie pohrebných dokumentov) si pozostalí dohodnú individuálne s pohrebnou službou.

ÚMRTIE V ZAHRANIČÍ

 1. Zodpovedným úrad oznámi úmrtie a poskytne informácie potrebné k prevozu zosnulého.
 2. Nasleduje pozostalí kontaktujú pohrebnú službu (nonstop číslo 0902 358 865 alebo 0902 394 393 , 0911 344 234).
 3. Ďalší postup pri zabezpečovaní pohrebného obradu a cintorínskych služieb (napr. prevoz zo zahraničia na Slovensko, výber truhly, zabezpečenie termínu a obradnej siene, vybavenie pohrebných dokumentov) si pozostalí dohodnú individuálne s pohrebnou službou.

URČOVANIE SMRTI

Ku každému úmrtiu je potrebné vyjadrenie lekára, ktorý je povinný zisťovať smrť. Osoba sa považuje za mŕtvu, ak lekár zistí, že došlo k trvalému zastaveniu dýchania a srdcovej činnosti. Osoba sa považuje za mŕtvu aj vtedy, ak dôjde k nezvratnému vyhasnutiu všetkých funkcii celého mozgu. Ak je to pre určenie príčin úmrtia potrebné, lekár nariadi pitvu. Pitvu však možno vykonať len po splnení zákonom stanovených podmienok, aby nebola znížená dôstojnosť mŕtvej osoby.


PRÍSPEVOK NA POHREB

Príspevok na pohreb predstavuje štátnu sociálnu dávku, ktorou štát prispieva na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu zosnulého. Výška príspevku je 79,67 €. Tento príspevok sa vypláca len raz a pozostalí si naň môžu nárokovať maximálne do 1 roka od úmrtia zosnulého.

UPLATNENIE PRÍSPEVKU NA POHREB

Žiadosť o príspevok vydáva matričný úrad príslušného mestského alebo obecného orgánu v mieste úmrtia. Žiadosť sa podáva v mieste trvalého bydliska zosnulého, na príslušnom Úrade práce, soc. vecí a rodiny SR. K žiadosti sa prikladá:

 • úmrtný list (originál + fotokópia)
 • faktúra o nákladoch vynaložených na pohreb oprávnenou osobou (originál + fotokópia)
 • občiansky preukaz žiadateľa

Žiadateľ príspevku na pohreb musí byť zároveň aj osoba, ktorá zabezpečovala pohreb a ktorej vznikli náklady spojené s pohrebom.